Latem 2018r została podpisana przez Prezydenta kolejna nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Najnowsza ustawa obejmuje także zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W rozdziale 3 dotyczącym zwolnień, dowiadujemy się o rozszerzeniu zwolnienia podatkowego na wygrane w grach na automatach, grach w karty, kości, cylindrycznych, bingo (pieniężna i fantowe), jeśli urządza je i prowadzi uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Również zwolnienie obowiązuje przy wygranych w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach (promocyjnych, audiotekstowych czy fantowych), do jednorazowej wygranej w wysokości nieprzekraczającej 2.280 zł.

Kolejne dodane zwolnienie podatkowe dotyczy świadczeń z tytułu pomocy przyznanej świadkowi koronnemu (art. 14 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym) oraz ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (art. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. wraz z późniejszymi zmianami), a także innych świadczeń o podobnym charakterze za ujawnienie informacji o przestępstwie i jego okolicznościach popełnienia.

Nowelizacja zmienia ulgę podatkową dla niektórych twórców, korzystających z odliczenia 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. Lista została rozszerzona o działalność twórczą w zakresie wzornictwa przemysłowego, twórczości audialnej, działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej, działalności konserwatorskiej, prawa zależnego do opracowania cudzego utworu jako tłumaczenia oraz działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Zmieniają się zasady zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, gdy ich nabycie było zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Zobaczmy art. 30g oraz art. 23 ustęp 9 ujednoliconego tekstu ustawy, stanowiące, że obdarowany nie będzie określał na nowo wartości początkowej, ale przyjmie wartość określoną przez darczyńcę.

 

Dodano także jeszcze zwolnienie z tytułu umorzenia zadłużenia w związku z posiadanym kredytem mieszkaniowym. Uszczegóławiając, chodzi o realizację ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzieleniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.
Znowelizowane przepisy wchodzą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy, ponieważ zmiany są dla podatników korzystne, będą mogły być zastosowane z mocą wsteczną. To znaczy, że uwzględniają dochody od początku bieżącego roku (2018r.). Wyjątek ma dotyczyć rozwiązań odnoszących się do opodatkowania dochodów z hazardu, które będą stosowane od dnia wejścia ustawy w życie.